Realizujeme preklady, súdne overené preklady, tlmočenie, korektúry, lokalizácie webových stránok a ďalšie. Zakladáme si na rýchlosti a umení načúvať vašim potrebám. Zabezpečíme pre vás preklad vysoko odborného manuálu, ale aj expresný preklad rodného listu. Zaistíme pre vás preklad dokumentov so súdnym overením Výpisy z obchodných registrov, súdne rozhodnutia, splnomocnenia, notárske zápisnice alebo. lekárske správy… to sú príklady dokumentov, ktoré môžu vyžadovať osobitný typ prekladu, ktorý vyhotoví súdny prekladateľ. Slúži pre potreby súdov, úradov, firiem v obchodnom styku, ale aj občanov pri dokladovaní rôznych faktických údajov zaznamenaných v úradných dokumentoch v zahraničí